DUO

Inleiding

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor onderwijs en ontwikkeling. DUO is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO was voorzien als uitvoerder van en toezichthouder op de nieuwe systematiek ‘directe financiering kinderopvang’. Ondanks het feit dat deze nieuwe systematiek er niet gaat komen*, kunnen we diverse aspecten vermelden over de gevolgde aanpak.

Data scientist Sabine den Daas maakte onderdeel uit van het DUO programma en het project gericht op het inrichten van het toezicht bij DUO. Sabine over het project: ‘tijdens de uitwerking van deze nieuwe systematiek is gewerkt aan een ‘slim’ en ‘lenig’ toezicht. Slim gebruikmaken van data, flexibel kunnen reageren op nieuwe omstandigheden en samenwerking met andere toezichthouders stonden centraal.’

Uitdaging

Bij aanvang van de exploitatiefase zal er zal er bij de toezichtafdeling geen historische fraudegevallen bezitbekend zijn. Dit had te maken met de veranderingen ten opzichte van de huidige systematiek. Door het ontbreken van deze informatie, is het niet mogelijk om patronen te herkennen op basis van bekende fraudegevallen.
Het projectteam Toezicht en Handhaving begon met het ontwikkelen van een visie op toezicht. In deze visie heeft DUO vanaf de geleidelijke invoering de primaire processen op orde gebracht. Bovendien kan DUO door deze visie efficiënt en effectief toezicht houden.

De uitdaging van het projectteam lag bij het slim identificeren van fictieve fraudecases – ingevoerd door een expert in wet- en regelgeving – door gebruik te maken van de data uit de primaire processen.

 

Oplossing

Het projectteam heeft in samenwerking met de data scientists van Totta data lab een Proof of Concept uitgevoerd. Hierbij zijn zowel de mogelijkheden van slim werken met data als de vereisten om met grote hoeveelheden data aan de slag te gaan. De focus van dit onderzoek lag op het ontdekken van fraude, zonder beschikbare historische data. De data scientists hebben fraudedetectiemodellen ontwikkeld, zonder historische data nodig te hebben om afwijkende gevallen te detecteren. Deze modellen zijn tijdens de Proof of Concept op het toezichtproces van de nieuwe systematiek Kinderopvang toegepast.
Om dit te realiseren is interne testdata uit de primaire bronsystemen gehaald . Deze interne testdata is opgeslagen in een datamart. Het bevat toegankelijke tabellen met fictieve informatie over de verschillende processen, houders en ouders. De ontwikkelde datamart is gebouwd inclusief een historische gegevenslaag zodat de informatie vóór mutaties bewaard blijft, ook voor toekomstig gebruik. Alle beschikbare gegevens zijn getest op kwaliteit en volledigheid. De ontbrekende informatie is in kaart gebracht en externe bronnen zijn geïnventariseerd en beoordeeld op hun bijdrage voor fraudedetectie.

 

Resultaat

80 procent van de fictieve fraudecases zijn teruggevonden (effectiviteit) bij 50 procent fraudecases onder de aanleidingen (efficiëntie). In dit onderzoek is bewezen dat deze fraudedetectiemodellen een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiënt en effectief toezichtproces.

De toezichthouders zullen door het gebruik van de resultaten uit deze modellen minder tijd kwijt zijn aan het opvolgen van ‘willekeurige’ aanwijzingen. Zij kunnen met deze uitkomsten gerichter aan de slag en nieuwe of andere soorten fraude ontdekken, ook jaren na de exploitatie. Er wordt ten slotte per aanwijzing aangegeven of de kans groot is dat er sprake is van een zeer afwijkende en mogelijk verdachte situatie.

Tijdens het onderzoek is tevens bevestigd dat samenwerking tussen toezichthouders en data scientists cruciaal is om risicogestuurd te werken en een onderdeel te kunnen laten uitmaken van de bedrijfscultuur.

Door het tijdig en zorgvuldig opzetten van een datamart beschikt de organisatie direct gelijk bij exploitatie over de juiste informatie. Slim werken met data zorgt immers voor kwaliteit en volledigheid van de beschikbare gegevens.
De datamart die is ontwikkeld tijdens dit traject bleek niet alleen geschikt te zijn voor het opsporen van fraude, maar biedt de organisatie ook kansen voor het snel en eenvoudig meten van bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen, statistieken en afdelingsprestaties.

 

*Het Kabinet heeft het besluit genomen om verbeteringen door te voeren in de bestaande systematiek van kinderopvangtoeslag en te stoppen met directe financiering.

Back to Top